The Blog

All Posts Tagged: PPROI

PPROI

Výstup z konference “Řízení podniku podle ROI”: ​Lidi jsou, ale funkční informační a řídicí systém podnikům chybí

Autor: A. Karoch | 26.03.2017

Již několik let si u nás stěžujeme na nedostatek pracovních sil. Zaměstnanci mají dojem, že za odvedenou práci dostávají výrazně méně, než by si zasloužili. Poukazování na nedostatečnou produktivitu práce ale bereme jako ohrané klišé. Tím vzniká bludný kruh.

Rizení podniku_PPROI_v TC_14

Přidaná hodnota na pracovníka je nízká, zvýšení mezd k úrovni v Západní Evropě by většinu českých podniků přivedlo do těžkých ztrát. Nízká úroveň mezd je hlavním důvodem, proč jsme byli před několika týdny vyřazení ze skupiny vyspělých zemí. Jedenáct těchto zemí EU nejnověji poukazuje na sociální dumping, který se nás přímo týká. To si ale většina manažerů našeho průmyslu nerada připouští.Tak to viděl i Prof. Ing. Milan Matějka, Dr.Sc., v úvodní přednášce na konferenci pořádané  začátkem  března 2017  v Technologickém centru Akademie věd ČR v Praze, pod názvem Řízení podniku podle ROI(Return of Investment).
“Tato problematika má obecné aspekty. Pouze řízení podle ROI, tj. v zájmu maximálního zhodnocení investovaného kapitálu, respektuje základní zákon podnikání, jediný zájem investorů a vede k efektivnímu chování podniku. Vyžaduje však koncepčně nový, sofistikovaný informační systém. Takový systém, pod zkratkou PPROI, jsme vyvinuli ve stejnojmenné české firmě v první dekádě tohoto století.,” vysvětlil  Milan  Matějka.”Jeho koncepci jsme vtělili do hesla „Aligning Products, Processes and Resources to Maximize ROI“, tj. „Sladění produktů, procesů a zdrojů v zájmu maximalizace ROI,” upřesnili organizátoři.Na první prezentační materiál PPROI, vydaný v r. 2010 reagovala velmi pozitivně řada zahraničních expertů, kterým zaslali anglickou verzi materiálu k posouzení. Některé reakce autory potěšili, jako například návrh zařadit text do základních kurzů managementu. Další obsahovaly nabídky k publikaci problematiky v prestižních časopisech. To ale autoři vzhledem k pokračujícímu vývoji systému raději oddálili. Ucelenou prezentaci PPROI v současném stádiu vývoje představili v loňském roce teprve v seriálu článků v časopise MM Průmyslové spektrum. Seriál zbudil velikou pozornost a stal se hlavním impulsem k pořádání konference „Řízení podniku podle ROI“, kterou zorganizovali zástupci PPROI, Technologického centra Akademie věd ČR, Sítě Enterprise Europe Nettwork a vydavatelství MM Publishing. Fakt, že o zmíněnou problematiku zájem neustále trvá, svědčil plný sál odborníků a živá diskuse, zejména mezi manažery podniků kupodivu v zahraničním vlastnictví. Účastníci v debatách v sále i mezi sebou oceňovali aktuálnost nových myšlenek pro řízení podniků a profesionalitu všech vystoupení.
 
Koncepce moderního řízení podniku
Milan  Matějka zahájil konferenci s přednáškou na téma Koncepce PPROI jako modernizace vědeckého řízení. Jmenovaný systém ocenil  už v r. 2010 známý americký expert a myslitel managementu David Burkus, později autor knih „Myth of Creativity“ a „Under New Management“. Ten tradiční a široce akceptované principy podnikového řízení označil za zastaralé a nefunkční. M. Matějka provedl přítomné zrodem a základními principy vědeckého řízení, obsaženými i v současných ERP(Enterprise Resource Planning) systémech a objasnil konkrétní důvody jejich nefunkčnosti. Poukázal na fakt, že výrobní plány, které systémy generují a měly by být základními nástroji řízení výrobních podniků, jsou nerealizovatelné, protože jsou v rozporu s fyzikálními zákony. Důsledkem je, že v praxi výrobu chaoticky řídí lidi slovními domluvami a pomocí provizorních nástrojů – Excelů, což vede k obrovským ztrátám nejen v produktivitě práce, ale k mnohem širším finančním ztrátám. Velkou pozornost upoutal výklad problematiky měření kapitálu v procesech určitým integrálem, nástrojem vyšší matematiky. To je základní předpoklad skutečně vědeckého řízení podniku a PPROI tyto informace obsahuje jako první a dosud jediný podnikový informační systém. Myšlení v kategorii integrálu, vyjádřeného v peněžně-časových jednotkách, které je základem správného finančního myšlení, není evidentně jednoduché. Zorientovat se napoprvé podařilo jen malé části přítomných manažerů. Proto prof. M. Matějka problematiku raději podrobněji objasnil v závěrečné diskusi na plošných grafech integrálů strojních kapitálových nároků zpracovatelských informací.”Problematika řízení podle ROI je ale mnohem širší,” zdůraznil prof. M. Matějka komplexnost ROI, jako míru reprodukce hodnoty podniku a potřebu adresného, přesného a současně efektivního měření. To ale vyžaduje zcela novou architekturu informačního systému, vystavěnou na základě vědy, zejména matematiky ve spojení s informatikou.

Nové pojmy a techniky PPROI
 
Další část konference věnovali přednášející novým pojmům a technikám systému PPROI. Marcel Matějka, PhD, objasnil mj. pojem mikrofáze operace jako elementární fáze procesu s neměnnými zdroji, což zajišťuje vysokou přesnost a konsistentnost informací a zejména pak efektivnost jejich získávání. Uvedený příklad, jak získat normativní informace pro milión dvě stě tisíc mikrofází, vztahujících se ke sto tisícům operací, z dvou tisíc informací pro třídy mikrofází, byl velmi poutavý. Tato atomizace umožňuje normovat procesy přímo do systému klasickými metodami či prostřednictvím matematicko-statistických funkcí a zajistit tak objektivnost a kontrolovatelnost norem. Dalším z nových pojmů je „Operace ve vazbě“. Jde o integrace operací ve výrobě v jednotném taktu.Takt a průběžná doba pro OVV nahrazují tradiční kusový čas operací. Zpřesňují popis reality a podporují flexibilitu výroby. Systém je generuje z parametrů mikrofází. Uživatel může nastavit i takt procesu.Z hlediska uživatelských potřeb rozdělili autoři systém na dvě části: Na Physical, který obsahuje informace ve fyzikálních jednotkách a Financial, kde najdeme informace ve finančních nebo finančně časových jednotkách. Obě jsou matematicky provázané. Zlepší-li se například technické parametry určitého stroje a tím se zkrátí čas výrobního procesu, popřípadě se sníží spotřeba energie, okamžitě se to promítne do zlepšení finančních parametrů příslušných produktů i do zvýšení podnikové hodnoty ROI.

V Prostějově to funguje

“U nás, v Hanáckých železárnách a pérovnách (HŽP, a.s.) jsme se od jiných firem nijak nelišili. Jako jinde lidé mizívali v kuřárnách, prostoje nikdo neřešil a u norem nikdo nevěděl, kdo je udělal,”  vyprávěl  finanční ředitel, Ing. Radek Páleník.”Vyrábíme péra a spirály hlavně pro nákladní automobilky nebo železnice. Dostali jsme zakázku od firmy Scania a zděsili jsme se. Nebyli jsme ji schopní ji zvládnout. Existovalo jediné východisko. S firmou musíme něco udělat. Tehdy jsme se dozvěděli o práci Prof. M. Matějky, jeho kolektivu a jejich PPROI. Nejdříve jsme si, co to znamená, ověřovali na kongresech a přednáškách. Nakonec se vedení firmy se rozhodlo systém zavést. V té době ještě nebyl tak propracovaný a mnoho problémů jsme řešili za provozu. Vzali jsme to od základu. Nejen plán výroby, ale kompletní restrukturalizaci továrny. To znamenalo změnu organizace práce, změnu uspořádání strojů, rozbití operačních center, přetažení strojů do nových výrobních linek, aby výrobní operace sledovaly proces a ne, aby se sdružovali operační odborníci na jednom místě, kam se vozil materiál podobně. Byla to opravdu komplexní, nejen implementace informačního systému. Bohužel jsme ale narazili na problém s lidmi. Měl jsem například normy pro tři pracoviště. Sdružili jsme je podle PPROI do jedné linky s tím, že se měl podstatně zrychlit výrobní proces. Ovšem dělníci tento systém okamžitě odmítli jako nesmysl. Tak jsme se převlékli do montérek a nový systém jsme na vlastní kůži odzkoušeli. Měli jsme vyrábět v M. Matějkou vypočteném taktu. Přiznám, že jsem tomu nevěřil. Neuvědomovali jsme si, co a k čemu jsou mikrofáze. Teprve, když nás přidělili k jednotlivým strojům, řekli, kde nás má být více, kde méně apod., linka jela. Vyráběli jsme rychlostí, která byla v té době považovaná za nemožnou.“ Vedení firmy tak zjistilo, že vše, co se dosud o výrobě naučili, musejí přehodnotit. Po popsané zkušenosti dostal systém PPROI zelenou. Samozřejmě nastaly i krizové momenty.”Když zbouráte operační normy, přejdete na linkové, tak dostanete úplně jiné operační časy a ještě musíte přimět zaměstnance dělat další operace. Hned byl oheň na střeše. Zaměstnanci, kteří například dvacet let dělili materiál, odmítali o operaci víc, například vrtat. Došlo to tak daleko, že z podniku odešli ke konkurenci. Těm, kteří přišli po nich, to už nevadilo,” vzpomíná R. Páleník.”S mikrofázemi to také ze začátku nešlo. Tam totiž vycházíme z běžných, často středoškolských, matematicko-fyzikálních vzorků. Je až s podivem, jak v praxi na toto učivo zapomínají i vysokoškolsky vzdělaní inženýři. Já pro ně pravidelně pořádám jakousi podnikovou akademii, kde jim princip mikrofází ilustruji při vaření kávy. Říkám jim, kolik je v konvici vody, za jak dlouho v ní začne vřít, když má konvice takový a takový příkon, že je v ní vody na deset šálků, na jeden šálek je potřeba lžička kávy a podobně. Po čase to všichni začali chápat, ale zapisovat výrobní vztahy matematickým zápisem je bolestné. Pokud najdete člověka, který systém pochopí, máte vyhráno, protože strhne i ostatní.”Zavedení systému PPROI má samozřejmě vliv i na výplaty zaměstnanců. Firma dodává velkým koncernům. Těm nemohou jednoduše oznámit, že zdražují. Proto si na zvýšení platů musí vydělat zvýšením produktivity práce. Vzhledem ke změnám v organizaci a systému práce dovedou vyrobit mnohem více výrobků než dříve. Díky mikrofázím, které sdružují do větších a větších celků, mají dokonalý přehled nejen o materiálových, energetických, ale i finančních tocích. Mohou také reagovat rychleji na zákaznickou poptávku, a tím zvýšit svoji konkurenční schopnost. Vzhledem k přesným kalkulacím mohou daleko lépe plánovat zakázku a zákazníkovi odpovědět, zda danou zakázku mohou za dané finance vyrobit. Také zjistili, že nepotřebují zdaleka tolik lidí, a kolika původně počítali.”Jediný problém se systémem mám v tom, že už vidím mikrofáze všude,”  tvrdí R. Páleník. “Jdu například do kavárny a okamžitě zaznamenávám, že u kasy stojí čtyři číšníci. Klábosí mezi sebou. Dle mirkofází má jeden nabídnout jídelní lístek, další např. kontrovat a leštil sklo a třetí uklidil stoly po předchozí návštěvě. Najednou se vám rozpadne svět na prvky a vy vidíte, že lidé dělají, co nemají. Smířit se s tím je dost obtížné.”

Link na článek “Lidi jsou, ale funkční informační a řídící systém podnikům chybí” v originálním vydání je TU. Odkaz na informace a fotografie z konference zveřejněné na TC AV ČR jsou ZDE. Průvodní článek „Řízení podniku podle ROI“ ke konferenci publikován MM Průmyslové spektrum naleznete TADY. Jednotlivé prezentace přednášejících Vám poskytneme na základě vyžádání!

Konference: Řízení podniku podle ROI

 

Motto:

Jsem fascinován koncepcí PPROI. Jeví se mi jako modernizace vědeckého řízení.

(David Burkus, autor knižních bestsellerů Myth of Creativity a Under New Management)

 

Srdečně Vás zveme na jedinečnou konferenci svého druhu a obsahu pořádanou na základě velmi silného ohlasu čtenářů k jeho seriálu článků o inovativním řízení podniků publikovaných odborným časopisem MM Průmyslové spektrum.

Akce vedená Petrem Zavoralem a významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery: prof. Richard Hindls, prof. Stanislava Hronová, Roman Dvořák, Petr Vaněk, Petr Hladík a Jan Vrba je zaměřena na aspekty řízení podniku podle míry zhodnocování kapitálu (ROI), vyrovnaný výrobní plán a kladnou reprodukcí reálné podnikové hodnoty.

Partneři:

PPROI, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, Enterprise Europe Network, MM Průmyslové spektrum, AP Solution

Odborná garance:

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., FEng.;  Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

období 2006 – 2014, Rektor a prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze

Moderující:

Petr Zavoral, (PPROI) ; Roman Dvořák, šéfredaktor MM Publishing

PROGRAM:

09:00 – 09:30 Registrace a ranní káva

09:30 – 09:45     Zahájení konference a úvodní slovo

     Petr Hladík (Technologické centrum AV ČR)

              Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)

09:45 – 11:15     PRVNÍ PANEL    

              Řízení na základě reality: Efektivní řízení podniku dle ROI

              Prof. Milan Matějka, PPROI 

11:15 – 11:30     Přestávka na kávu

11:30 – 12:20     DRUHÝ PANEL

               Praktické ukázky a seznámení se se systémem PPROI

               Marcel Matějka (PPROI)

12:20 – 13.10     TŘETÍ PANEL

               Znalostní požadavky a překonávání odporu proti změně

               Jan Vrba, PCTC (dříve Ministr průmyslu a ředitel podniků vč. Nadnárodních)

               Petr Vaněk (Generální ředitel a předseda představenstva HZP Prostějov)

               Otázky a odpovědi

14:00 – 15:00  Zakončení a brunch

 

POZNÁMKA:  

Organizátoři si s ohledem na probíhající jednání s některými významnými osobnostmi vyhrazují právo na změnu programu.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:

Místo: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

Více informací ZDE

Datum:                08. března. 2017

Čas:                      09:00 – 14:00

 

REGISTRACE A INFORMACE:

1. Proč se zúčastnit konference

Hlavní užitek z účasti je hlavně v (1) seznámení se o co jde v řízení podniku podle ROI; (2) seznámení s přístupy jak odstranit bariéry manažérského účetnictví a MRP systémů; (3) seznámení se zkušenostmi a poznatky z praxe, jakou výhodu má řídicí systém s metrikou, kterou je návratnost kapitálu; (4) seznámení se se změnami v myšlení, hodnocení a rozhodování s ohledem na rozhodování o vlastní výrobě nebo nákupu, míru automatizace a frekvenci dodávek a (5) seznámení se s tím proč jsou pro plánování výroby a řízení štíhlé výroby nepoužitelné MRP systémy, převzaté do všech současných ERP systémů i jejích ndstaveb.

2. Informace a help desk

Adrián Podskľan, mob.: 00420 607 698 339, e-mail: podsklan@adaptivniorganizace.cz

Daniel Matějka, mob.: 00420 724 036 669, e-mail: matejka2@pproi.com

3. Elektronická registrace

Možná přes google formulář ZDE.

4. Registrace e-mailem

Možná přes zaslání Vaši objednávky obsahující Vaše jméno včetně fakturačních údajů (název, adresa, IČO a DIČO) nebo stáhnutí registračního formuláře TU a po jeho vyplnění následné zaslání naskenované kopie na podsklan@yahoo.com.

5. Jednací jazyk na konferenci

Český a podle potřeby anglický.

6. Organizátor konference

PPROI Development, Pod Beránkou 2481/13, 160 00 Praha, 6-Hanspaulka,  IČO:  62917650, DIČ: CZ62917650.

7. Cena

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 5 000,- Kč  bez DPH, při úhradě do 3.března však pouze 2 700,- Kč bez DPH, kterou prosíme uhradit připsáním na účet 165969055/0600 (variabilní symbol: číslo faktury, specificky symbol: 201711). Ve zprávě pro příjemce uveďte název Vaší společnosti.

Registrační poplatek kromě účasti na konferenci s občerstvením zahrnuje odborný materiál „Řízení podniku podle PPROI“ sestávající z článků seriálu publikovaného v časopise MM Průmyslové Spektrum, diskuze s přednášejícími a jejich prezentace.

Faktura Vám bude zaslaná obratem po Vašem zaregistrování se na konferenci.

8. Obchodní podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu.

9. Možnosti ubytování v blízkosti konání konference

Doporučujeme Vienna House Diplomat Prague nebo Hotel International Prague, kde je možné za hotelový poplatek i parkovat. Parkování zdarma je možné u OC Kaufland, Pod Paťankou 134/1b, 160 00 Praha 6.

10. Dopravní spojení s MHD a vlakem v Praze

Varianta 1: Metro C: Hlavní nádraží – Museum (přestup na A) – Evropská (Vítězné náměstí); 13 min. Tramvaj 8, 18: Vítězné náměstí – Nádraaží podbaba: 6 min.

Varianta 2: Trmavaj 15,26: Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží: 2 min. Vlak: Masarykovo nádraží – Nádraží Podbaba 8 min.

Varianta 3: Metro C: Hlavní nádraží – nádraží Holešovice: 6 min. Vlak Nádraží Holešovice – Nádraží Podbaba: 9 min (vč. přestupu)

11. Pro reklamní partnery a sponzory

Pro více informací se s důvěrou obracejte na: GSM: 00420 607 698 339, 00420 724 036 669, e-mail: matejka2@pproi.com, podsklan@yahoo.com a  info@PPROI.com.

Jak být odpovědný, efektivní a akceschopný?

Srdečně Vás zveme na jedinou konferenci svého druhu a obsahu vedenou Adriánem Podskľanem a  Romanem Dvořákem s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery jako prof. Jaromír VeberPavel VosobaLukáš KovandaTihomir ErdeljacPetr Zavoral, Jaroslav Žižka, Jiří GernerJiří Platek, Alžbeta Kiráľová, Iveta HamarnehMichaela Haladová a Anton Uhnák zaměřenou na možnosti jak mohou nejen firmy a podnikatelé flexibilně a rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí a zvyšovat schopnosti sloužít veřejnosti na cestě k dlouhodobé prosperitě. entrepreneur-1562823_640 Hlavní partneři:

logo-oficialni-udalost-tydne-podnikani

Moderující:
Adrián Podskľan a Roman Dvořák
PROGRAM:
08.30 – 09.00 Registrace a ranní káva
09.00 – 09.25 Zahájení konference a úvodní přednáška
                       Schopnost přežít v měnícím se světě pomocí inovací
                             1. Jaromír Veber (rektor Vysoké školy podnikání a práva)                                                                                 „Přes inovace k dlouhodobé prosperitě”
09.25 – 09.50 1. panel
                      Zdraví, stres a duševní hygiena: životní rovnováha
                             1. Pavel Vosoba (M.C. Triton)                                                                                                                                                   „Proč je potřeba udržovat rovnováhu mezi společenskou a životní kariérou”
09:50 – 10.15 2. panel
                      Ekonomové: současný stav a výhledy
                             1. Lukáš Kovanda (Roklen Fin)
                                „Skutečné kořeny a implikace globální recese a stagnace“
10.15 – 10.25  Káva a networking 
10:25 – 11.10 3. panel
                      Podnikání a řízení v průmyslu: business model, kultura, technologie, inovace a trhy
                             1. Adrián Podskľan (AP Solution)
                                 „Adaptivní organizace a její význam pro společnost – příklad Tauris Siesta“
                             2. Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems)
                                  „Digitalizace dat a elektronizace procesu pro transformaci podniku“
                             3. Petr Zavoral (PPROI )
                                  „Vyrovnávání výroby včetně vyvažování nákladů a kapitálu“
11.10 – 12.30  Panelová diskuze s přednášejícími a dalšími významnými hosty v průmyslu
                            Moderují: Roman Dvořák (MM Publishing) a Adrian Podskľan (AP Solution)
                            Hosté: Jaroslav Žižka (NKT Cable),  Jiří Gerner (Witte Automotive)
                            Jiří Platek (AV Media), Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems),                                         Petr  Zavoral (PPROI)
10:10 – 11.10 4. panel
                      Podnikání a řízení v cestovním ruchu: business model, kultura, inovace a trhy
                             1. Alžbeta Kiráľová (VŠO)
                                 „Diverzifikace nabídky jako nástroj udržitelného rozvoje destinací – příklad
                                 Praha“
                             2. Anton Uhnák (Česko –  korejský výbor Hospodářské komory)
                                  „Jak a proč rozvíjet spolupráci v cestovním ruchu s Jižní Koreou“
                             3. Iveta Hamarneh (VŠO)
                                  „Gastronomický cestovní ruch jako nástroj rozvoje malých a středních
                                   podniků“
                             4. Michaela Haladová (J.M. Dance)
                                  „ Jak být nejen pomocí flamenco nejlepší na světě a zároveň se radovat ze                                          života“
11.10 – 12.30  Panelová diskuze s přednášejícími a dalšími hosty v cestovním ruchu
                            Moderují: Alžbeta Kiráľová (VŠO) a  Iveta Hamarneh (VŠO)
                            Hosté: Anton Uhnák (Česko -korejský výbor Hospodářské komory),
                            Michaela  Haladová (J.M. Dance), Nicol Lauf Šomšáková (Nadácia
                             858), Olga Girstlová (ČMAPM), Lukáš Kovanda (Roklen Fin),
                            Pavel Vosoba (M.C. Triton)
12.30 – 13:00 Oběd, káva a refenční netwoking
POZNÁMKA:  Organizátoři si s ohledem na probíhající jednání s některými významnými osobnostmi vyhrazují právo na změnu programu.
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:
Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 23/100, 130 00 Praha 3
Datum: 15.11.2016
Čas: 08,30 – 13,00
FAQ, REGISTRACE A INFORMACE:
1. Proč se zúčastnit konference
Hlavní užitek z účasti je hlavně v (1) seznámení se skutečnými kořeny a implikacemi globální recese a stagnace; (2) seznámení s es možnostmi jak mohou nejen firmy a podnikatelé flexibilně a rychle reagovat na měnící se podnikatelské prostředí; (3) seznámení se zkušenostmi a poznatky z praxe, jak být skutečným optimistou a vyhledávat nové příležitosti v současných obtížích; (4) seznámení se s významnými českými ekonomy, podnikateli a manažery a (5) seznámení se s know-how, jak je možné se napojit na digitální svět inovací v rychle měnícím se podnikatelském prostředí pomocí teorie letících husí.
2. Informace a help desk
Adrián Podskľan, mob.: 00420 607 698 339, e-mail: podsklan@adaptivniorganizace.cz.
3. Elektronická registrace
Možná přes google formulář ZDE.
4. Registrace e-mailem
Možná přes zaslání Vaši objednávky obsahující Vaše jméno včetně fakturačních údajů (název, adresa, IČO a DIČO) nebo stáhnutí registračního formuláře TU a po jeho vyplnění následné zaslání naskenované kopie na podsklan@yahoo.com.
5. Jednací jazyk na konferenci
Český a podle potřeby anglický.
6. Organizátor konference
Ing. Adrián Podskľan, Krumlovská 530, 140 00 Praha 4,  IČO:  1585894, DIČ: CZ7301267490.
7. Cena
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 1 999,- Kč  včetně DPH (při úhradě do 9. 11.2016 1 499,- Kč s DPH, Studenti 149,- Kč s DPH), kterou prosíme uhradit nejpozději do 13. listopadu 2016 připsáním na účet 107-5340690207/0100 (variabilní symbol: 11, specificky symbol: 201016). Ve zprávě pro příjemce uveďte název Vaší společnosti a kód akce 1016. Registrační poplatek při zahrnuje welcome drink, oběd, účast na konferenci (přestávky na kávu, organizace B2B schůzky), diskuze s přednášejícími a jejich prezentace. U studentů není v ceně zahrnutý oběd, tj. v případě zájmu si doplatí 120,-Kč s DPH. Faktura Vám bude zaslaná obratem po Vašem zaregistrování se na konferenci.
8. Obchodní podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 2 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu.
9. Možnosti ubytování v blízkosti konání konference
Doporučujeme  Hotel Olšanka, kde je možné za hotelový poplatek i parkovat. Parkování zdarma je možné v OC Atrium Flora.
10. Pro reklamní partnery a sponzory
Pro více informací o hodnotě úžitku a výhodách z partnerství kontaktujte Adriána Podskľana na mob. 607 698 339.