The Blog

All Posts Tagged: Flexibilita

Jak reagovat na změny a požadavky trhu

Autor: Adrián Podskľan | Zdroj: Vlastní knihovna | 07..04.2016

 

idea-1026394_640

Každý podnikatel, menší nebo větší firma, řeší dilema, kolik a jakých zakázek přijmout s cílem nezvýšit vázanost kapitálu, nesnížit spolehlivost v dodávkách a zároveň prokázat svou schopnost efektivně reagovat na potřeby zákazníka. Navíc v rámci konkurenceschopnosti musí reagovat na poptávku včas a navíc neustále zlepšovat svou inovační reakci. Důvodem je, že chtějí v tržní soutěži obstát co nejlépe, poskytovat službu veřejnosti, inovativně využívat zdroje a uspokojovat potřeby trhu s cílem uspokojit sebe, zaměstnance i spolupracovníky a především vydělat peníze.

 

V návaznosti na potřebu neustálého zvyšování konkurenceschopnosti firem i jejich majitelů se stala výzvou současného světa výchova skutečných podnikatelů, schopných vytvářet a zlepšovat organizace s rozumně flexibilní vlastní soustavou. Tedy se strukturou spolupodnikatelů. To znamená bez zaměstnanců a odborářů, kde pracují mající odvahu přebírat odpovědnost a rozhodovat, umět se rychle učit a adaptovat. Přesně takovou strukturu má adaptivní, trvale úspěšná organizace, což je ta, která efektivně využívá své zdroje a rovněž se rozumně přizpůsobuje svým zákazníkům. Mezi klíčové schopnosti adaptivní organizace patří porozumění přáním zákazníků, vyvažování a zhodnocování kapitálu a flexibilita k vnějšímu prostředí podporujícímu inovace.

POROZUMĚNÍ PŘÁNÍM ZÁKAZNÍKů

Porozumění přáním zákazníků může být důležitou výzvou samo o sobě. Ale i když pochopíme, co zákazník chce, neznamená to ještě, že budeme schopni mu to nabídnout. Organizace musí být dostatečně pružná, aby dokázala reagovat na požadavky včas i při udržení konkurenceschopnosti cen.

3D modelování umožňuje organizacím nejen správně porozumět zmíněným přáním, ale také držet krok s rostoucí složitostí výrobků, navíc současně zkracovat dobu jejich vývoje a snižovat rozpočet, který je potřeba na jejich vývoj a výrobu.

VYVAŽOVÁNÍ A ZHODNOCOVÁNÍ KAPITÁLU

Maximální zhodnocování kapitálu je přirozeným obecným cílem adaptivních organizací v podnikání. Ukazatel výnosnosti investovaného kapitálu – ROI, Return on Investment – by proto měl být neustále v centru zájmu manažerů. Jakákoliv jiná kritéria mají při snaze o dosažení tohoto cíle jen dílčí význam. Pokud v tomto ohledu vedení firmy uspěje, bude objektivně úspěšné. Ocení jej především investoři a nepřímo i zaměstnanci.

Vzorec pro výpočet ROI:

 

Zisk              Cena produktů –  Náklady

ROI = ———–   =  ————————————

Kapitál                            Kapitál

 

Bez měření kapitálu podle produktů, procesů a zdrojů nelze komplexně hodnotit a řídit adaptivní organizaci. Jedním z důvodů je i to, že procesní alternativy s nízkými náklady bývají často náročné na kapitál. Obě dílčí veličiny je proto třeba vyvažovat a optimalizovat. Volit varianty, při kterých ROI dosahuje maxima.

FLEXIBILITA K VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ

Organizační model, založený na pružnosti, inovacích, autonomii vnitřní prvků, vnitropodnikové organizace a sebeřízení zaměstnanců, představuje organizační struktura Améba. Společnost se organizačně skládá z améb. Jedná se o malé útvary o 3-50 lidech, které se seskupují podle produktu nebo charakteru práce. Tyto améby mají vlastní rozpočet, jsou schopné samořízení, samokontroly a samoorganizace.

V rámci firmy uzavírají kontrakty mezi sebou a konkurují si. V čele takové firmy stojí zástupci jednotlivých améb. Améby mohou volně vznikat, a pokud jsou neefektivní, lze je rozpustit.

Výhodou organizačního modelu Améba je obrovská flexibilita k vnějšímu prostředí. Zároveň jsou zaměstnanci vedení k podnikatelskému přístupu k práci. Každý se může spontánně účastnit řízení na své úrovni a hraje v organizaci aktivní roli. Ve výsledku je tak firma řízená všemi aktivními pracovními silami. Na druhé straně systém vyžaduje opravdu přesné vnitrofiremní účetnictví jednotlivých améb a musí zajistit, aby všechny améby podporovaly cíle a strategii celé organizace.

 

Knižní knokaut pro byrokraty

AODCS_Obr_2015

Změny podmínek pro podnikání mohou vést k záhubě. Proč tedy nevybudovat organizaci, která dokáže rychle reagovat na rychle měnící se podmínky podnikání?

Charles Darwin už v roce 1859 poprvé uveřejnil svou evoluční teorii, založenou na přírodním výběru, tedy přežití a množení jedinců lépe přizpůsobených podmínkám, ve kterých žijí. Předložil množství důkazů, že rozmanitost života vznikla rozrůzňováním druhů ze společných předků. Věda již tedy dávno prokázala, že úspěch všech projevů života na Zemi závisí na jejich schopnosti adaptace na okolní podmínky, ve kterých existují. Koncept adaptivní organizace analogicky vychází z myšlenky, že jen organizace, které se dokáží velmi dobře a včas adaptovat na rychle a nepredikovatelně se měnící turbulentní prostředí v globalizovaném a vzájemně propojeném světě dokáží být úspěšné v soutěži s ostatními a trvale prosperovat. A právě takovou organizací se zabývá kniha Adaptivní organizace, která byla připravena s ambicí pomoci organizacím rychle a pružně reagovat na měnící se podmínky v podnikatelském prostředí.

Inspirací pro psaní knihy se stal hlavně Tomáš Baťa, který byl podle dostupných informací zralý, vyrovnaný muž, který znal cestu a cíl, a který se nezalekl ani největších bouří a zmatků národů, jež přelom 19. a 20. století přinesl. Pro jeho výrobní společnost v nestabilním podnikatelském prostředí, kdy jedna krize střídala druhou, nebylo jednoduché reagovat na neustálé změny tak, aby výroba a prodej fungovaly efektivně. Tehdy si Baťa uvědomil, že musí vytvořit organizaci s dostatečně flexibilním systémem schopným přizpůsobit se různým podmínkám. Strukturu budoucnosti bez zaměstnanců a odborářů, kde budou pracovat spolupodnikatelé mající odvahu přebrat zodpovědnost a rozhodovat, kteří se umějí rychle učit a adaptovat. Přesně takovou strukturu má také adaptivní organizace, což je podle Adriána Podskľana, působícího v řízení podniků a poradenství a jeho týmu ta,:

  • která má pracovníky oprávněné vidět a realizovat změnu,
  • kde jsou produkty nebo služby, poptávky a nabídky za všech okolností sladěny a synchronizovány,
  • která optimalizuje využívání svých zdrojů (včetně informačních technologií), vždy používá jen ty, které potřebuje, a platí jen za to, co efektivně použije, a která zajistí, že zdroje jsou dostačující k pokrytí poptávky,
  • jež se přizpůsobuje svým zákazníkům.

Klíčovými výhodami této organizace jsou porozumění lidem a jejich motivačním faktorům, jednoduchost, flexibilita, nízké zásoby, nízká vázanost kapitálu a zdrojů a eliminace neproduktivní a nadbytečné práce a materiálu.

Překonání tradičního pohledu na organizaci

Kniha je psaná jasně živým a srozumitelným jazykem, s množstvím praktických a užitečných poznámek. V úvodní části jsou stručně charakterizovány adaptivní prvky firem Baťa, Toyota, BMW, Ikea a Apple. Autoři zde rozebírají 12 zásadních bariér budování úspěšné organizace. Při čtení těchto řádků bude mnohým manažérům smutno, protože některé firmy stále ještě tyto “prvky neúspěšnosti” zdařile praktikují. Kniha je zajímavá právě tím, že překonává mnohé tradiční pohledy na organizaci podniku, které se ukázaly jako nedostačující: centralizace, hierarchie, nedostatek experimentovaní, pevné hranice, nedostatek účelu apod.

Velice zajímavé je v publikaci rozvíjení myšlení v modelech ZIPF (Zákazník, Inovace a Internacionalizace, Procesy, Finance), Lean Canvas (Dynamické štíhle business plánování) a evolučních fázích organizace podniku podle Milana Zeleného. Právě poslední, budoucí, fázi je adaptivní organizace, která se rychle přizpůsobuje okolí a má vlastnosti anti křehkostí – tj. nejen pružně odolává turbulentním změnám a šokům z okolí, ale tyto turbulence ji posilňují a zlepšuji její konkurenční schopnosti.

AOBATA1_2015

Pro každého, kdo netouží jen po okamžitém zisku

Závazkem sociální odpovědnosti je chovat se eticky, respektovat princip udržitelného rozvoje a mít pozitivní vliv na společnost. Kniha je proto určena každému, jehož zájmem není pouze dosažení okamžitého zisku, ale i sociální rozměr podnikání a to, co zanechá dalším generacím. Autoři staví na svých rozsáhlých vědomostech a zkušenostech z praxe a využívají konkrétních příkladů reálných firem. Zároveň připomínají jednoduchá, ale funkční, a o to důležitější pravidla selského rozumu, na které někdy ke své škodě zapomínáme.

Tradiční zaměření vrcholového managementu na hlídání cen akcií, vylepšování výkazů zisků a ztrát, případně moderní snahy organizační přestavby podniku patří do včerejšího světa. Prioritou pro podniky a podnikatele se stávají schopnosti a know-how, které umožní flexibilně a rychle reagovat na rychle se měnící podmínky podnikání. To je jeden z klíčových způsobů, jak vybudovat a rozvíjet trvale úspěšnou adaptivní organizaci.

Budování a rozvoj trvale úspěšné adaptivní organizace, jejíž poslání autoři vnímají rovněž jako služba veřejnosti je jedním z nejdůležitějších úkolů úspěšně působících manažerů a lídrů v současnosti. Publikace má proto za cíl poskytnout těmto lídrům, manažerům a všem zájemcům z řad odborné veřejnosti, kterým záleží na osudu dalších generací, ucelený pohled na problematiku budování a rozvoj trvale úspěšné adaptivní organizace se štíhlým myšlením orientované na trvale udržitelný rozvoj.

Obalka AO

Rozvoj agility

Kniha přináší mnoho velmi srozumitelně a logicky popsaných užitečných organizačních a ekonomických nástrojů na rozvoj agility. Její autoři nikomu nevnucují “nejlepší praktiky,” nýbrž předkládají moderní přístupy tak, aby si z nich mohl čitatel vybrat ty, které jsou pro něho vhodné, a adaptovat je pro své vlastní soustavy řízení. Kniha nejde do detailů, naopak poskytuje široký přehled literatury a odkazů, sumarizuje, zevšeobecňuje. Nepodporuje syndrom „zaručených postupů“, dává čitatelovi na výběr objevovat svou vlastní cestu.

Na 176 stranách najde čtenář množství nových poznatků se zaměřením na jejích využití v podnikatelské praxi. V záplavě mnohých knih o „nejlepších praktikách“ a „zaručených tipech na úspěch“ přináší táto publikace užitečnou hodnotu pro všechny, kteří chtějí přežít v novém světě podnikaní.

Připravil Adrián Podskľan podle recenze od prof. Ing. Ján Košturiaka, Ph.D.  ke knížce “Adaptivní organizace”.