Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

AP Sikutuib web Procesy

PROČ POMÁHÁME? 

Našim posláním je všímavá a znalostní služba veřejnosti, a proto přispíváme k tomu; aby bylo líp vám, nám, spoluobčanům odkázaných na naši pomoc, ale i generacím, které přijdou po nás. Jsme připraveny a neustále se zlepšující tak, aby jsme našim klientům byli schopný pomáhat řešit i ty nejsložitější problémy, vytvářet přidanou hodnotu a neustále zlepšovat přizpůsobivost, připravenost a prozíravost. Prostě nám záleží na tom, aby naši klienti a spolupracovníci byly dlouhodobě ÚSPĚŠNÝ, SOBĚSTAČNÝ, JEDINEČNÝ, ODLIŠITELNÝ A SPOLUPRACUJÍCÍ s nadprůměrným užitkem pro zákazníky!

CO POMÁHÁME ŘEŠIT? 

Problémy, kterých neřešení vyúsťuje do platební neschopnosti a nekonkurenceschopnosti s ohledem na vysokou vázanost kapitálu, nízký podíl tržeb z nově vytvořených produktů a zákazníků za poslední tři roky, vysoké náklady, ztráty zákazníků a klíčových spolupracovníků. Tyto problémy souvisí také s předcházením krizí a konfliktů, dlouhověkostí a flexibilním systémovým řízením, a to hlavně při budování, rozvoji a vylaďování ADAPTIVNÍ organizace. Mezi ně patří:

 1. Nízká schopnost najít nové trhy a zákaznické segmenty
 2. Firemní kultura nedostatečně podporující inovace, tvořivost, myšlení, sebeřízení a sdílení prosperity se svými spolupracovníky
 3. Neudržitelná prosperita, rychlé stárnutí dlouhodobých obchodních modelů a nesladěné obchodní požadavky se stávajícími interními aktivitami
 4. Nízká konkurenceschopnost a připravenost
 5. Neschopnost porozumění bez předsudků
 6. Neperspektivní kontinuální transformace
 7. Nízká schopnost reagovat na rychle měnící se podmínky podnikání
 8. Neadaptivní, neudržitelná a nízká výkonnost
 9. Nedostatek zdrojů přidávajících přidanou hodnotu a pomalá návratnost vložených investic
 10. Vysoká vázanost kapitálu a neuspokojivé zhodnocování investovaného kapitálu (tj. ROI – return on Investment)
 11. Nesprávná definice požadavek a cílového konceptu projektu a jeho neúměrně dlouhodobá realizace vlastními silami s nekonkurenceschopným řešením
 12. Neprozíravé řízení společnosti, financí a projektů
 13. Protichůdné požadavky – snížit výrobní náklady a zvětšit objem produkce
 14. Neexistence relevantních pozoruhodných podnikatelských plánů a strategií
 15. Nedostatek informací o globálních a lokálních trendech, konkurenci a trhu
 16. Chybějící kapitál na rozvoj a zajištění financování
 17. Nízká ziskovost, provozní a prodejní efektivita
 18. Nízká kvalita a bezpečnost (práce a zdraví, kybernetika, ochrana majetku)
 19. Dlouhé průběhové doby a nevyrovnaná výroba, služby nebo činnosti
 20. Nedostatek finanční hotovosti nebo stály nárůst výdajů
 21. Nepředvídatelná a nízká morálka
 22. Přepracovanost bez dosahování cílů
 23. Pokračující vadnost a chronické zpožďování dodávek
 24. Nepřesné a/nebo opožděné informace pro rozhodování
 25. Neefektivní systém řízení, komunikace a firemního vzdělávání
 26. Nesladěné vize, strategie, procesy se vzděláváním a vírou
 27. Neexistující a nedostatečná podpora národního a mezinárodního podnikatelství
 28. Nevyvážené vztahy vlastníka a dodavatele výstupů z interních a vyčleněných procesů
 29. Outsourcing, insourcing a backsourcing (relokalizace)
 30. Integrace a trauma po akvizici
 31. Vysoce-nákladové nebo nedostupné technologie, služby, suroviny, materiál a řešení
 32. Nedostatečné sledování priorit zákazníků
 33. Nedodržovaní platebních podmínek
 34. Nerelevantní studie proveditelnosti, kalkulace a projekty
 35. Neefektivní získávání nových zákazníků, nákup a prodej podniků
 36. Následovnictví
 37. Neexistence podnikatelského a neustálého vzdělávání, kde se učí podnikáním nebo řešením skutečných problémů
 38. Motivační systém nereflektující měnící se podmínky podnikání a neexistující dlouhodobá perspektiva
 39. Demotivace zaměstnanců a jejích nezájem převzít větší odpovědnost
 40. Zlé vztahy na pracovišti
 41. Neférové a netransparentní odměňování
 42. Absolutismus, hierarchizace, centralizace, defenzivní myšlení, strach z velení, …
 43. Nedostatečné zkušenosti, znalosti, odstup, nadhled a rozvážnost při realizaci evoluce prvního kroku v podnikání
 44. Neschopnost jedince všímat širší uhly pohledu, tedy uvědomit si skutečnosti, které se mohou jevit jako zcela samozřejmé,ale vlivem vlastní zainteresovanosti a dosavadních zkušeností je jedinec není schopen postřehnout
 45. Neefektivní a nerozvážné uplatňování on-line marketingu

JAK POMÁHÁME? 

Pomocí Dr. Adriána Podskľana a jeho týmu spolupracujících nezávislých flexibilních poradců se zdravým selským rozumem nabitých pozitivní energií, znalostmi a zkušenostmi v adaptivním řízení podnikové výkonnosti (AEPM), neustálém zvyšování výkonnosti (CPI) a v systémovém řízení a rozvoji podnikatelských procesů (BPMS-D), kteří pomáhají našim klientům být (1) jedinečný, (2) oblíbený, (3) důvěryhodný, (4) odpovědný a spolupracující, (5) dlouhodobě úspěšný. Mezi naše základní hlavní techniky poradenských zásahů patří vyhledání a poskytnutí informací, provedení úkolu místo klienta, dodání systémů a metodik, předvedení práce a školení, diagnóza klienta, předložení alternativ s doporučením nebo bez doporučení, kladení otázek s cílem stimulovat přemýšlení a činnost, pozorování procesů a poskytování zpětné vazby, vytváření podnětů umožňujících přenést se přes bariéru provozní slepoty a začít tak pohlížet na věci z nových uhlů pohledu, úloha zpovědníka a osobního rádce, morální podpora. V rámci dlouhodobých úkolů a projektů pomáháme řešit problémy souvisící s vylaďováním organizace přičemž velice oblíbené mezi našimi zákazníky je využívání našich služeb také na řešení krátkodobých úkolů či projektů a jednorázové vyřešení problémů. Při naplňování očekávání a řešení problémů využíváme specifické programy, znalostí a služby AP Solution, které přizpůsobujeme podle potřeb a očekávání zákazníků na míru jako:

1 BUDOVÁNÍ, ROZVOJ A VYLAĎOVÁNÍ ADAPTIVNÍ, TRVALE ÚSPĚŠNÉ (VITÁLNÍ) ORGANIZACE

PROFESIONÁLNÍ, LAICKY SROZUMITELNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MĚŘENÍ VÝKONNOSTI

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI A VÝKONNOSTI

4 PROZÍRAVÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI A FINANCÍ

AEPM VZDĚLÁVÁNÍ – PROGRAM PRO DISTANČNÍ PODNIKATELSKÉ A MANAŽÉRSKÉ UČENÍ PRAXÍ

 


 Rychle Vám poradíme na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com nebo vyplňte formulář ZDE!